เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ติดต่อเราสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 219 หมู่ 1 ถนนศรีรัตน์ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

โทร. 044-599-270 โทรสาร. 044-599-232


สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ มีดังนี้

กลุ่ม/หน่วย หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขภายใน
หน้าห้องผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์เขต 2 044-598-997 106
กลุ่มอำนวยการ 044-599-270 101
กลุ่มบริหารงานบุคคล 044-599-270 102
หน่วยตรวจสอบภายใน 044-599-270 103
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 044-599-270 104
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 044-599-270 105
ห้องรองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 2 044-599-270 108
กลุ่มกฎหมายและคดี 044-599-270 109
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 044-599-270 111
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 044-599-270 112
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 044-599-270 113
กลุ่มนโยบายและแผน 044-599-270 114
ศูนย์บริการท่าตูม-ชุมพลบุรี 044-592-061 114