เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาส่งเสริมผลิตสื่อนวัตกรรม

 2022-05-18 16:30:18  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาส่งเสริมผลิตสื่อนวัตกรรม โดยมี นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 กล่าวรายงานการจัดประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาส่งเสริมผลิตสี่อนวัตกรรม โดยเฉพาะการสร้างสื่อ On line และการสร้างคลังสื่อ การทำ Google Site ,โปรแกรม liveworksheets,โปรแกรม edpuzzle , โปรแกรมe-book จึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนในยุคเทคโนโลยี ซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับนักเรียน ครู ให้มีทางเลือกในการจัดการเรียนรู้ ตามบริบทและ ความเหมาะสมของตนเอง หรือนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดประชุม ได้แบ่งเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เครือข่ายโรงเรียนท่าตูม รุ่นที่ 2 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565เครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี และเครือข่ายโรงเรียนโนนนารายณ์ และรุ่นที่ 3 คณะครูเครือข่ายโรงเรียนสนม และเครือข่าย โรงเรียนชุมพลบุรี