เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพป.สร.2 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีคะแนน O-NET และ NT ประจำปีการศึกษา 2563 ที่มีคะแนนสูง

 2021-10-01 15:59:04  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

30 ก.ย.2564 ที่บริเวณลานไทร สพป.สุรินทร์ เขต 2 นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีคะแนน O-NET และ NT ประจำปีการศึกษา 2563 ที่มีคะแนนสูง ได้แก่ 1. ดช.ภูริณัฐ จันทร์พร้อม รร.บ้านน้ำสร้าง-นางเภา 2. ดญ.ณัฐณิชา แปลนศูนย์ รร.บ้านหนองบัวน้อย 3. ดช.เตชินท์ ใจหาญ รร.บ้านน้ำคำ 4. ดช.วรปรัชญ์ เสริมแสง รร.บ้านน้ำคำ 5. ดญ.ณิชานันท์ ดงษ์อนันต์ รร.สนมศึกษาคาร 6. ดญ.สรัณย์พร มีพันธ์ รร.บ้านยางกระจับ 7. ดญ.อินทิรา มะลิทอง รร.อนุบาลชุมพลบุรี 8. ดญ.สริดา ภาษาสุข รร.บ้านบัวโคก 9. ดญ.กัญญารัตน์ โชนรัมย์ รร.บ้านอาพืด 10. ดช.อัจฉริยะ อาจเชื้อ รร.บ้านสำโรง อำเภอสนม 11. ดช.จักรี เจริญรัตน์ รร.สนมศึกษาคาร 12. ดช.ระพีพัฒน์ ดันนอก รร.บ้านน้ำคำ 13. ดญ.อินทิรา มะลิทอง รร.อนุบาลชุมพลบุรี 14. ดช.อนุรักษ์ โอทอง รร.บ้านหนองอียอ 15. ดช.สุทธิพงษ์ สายสกุล รร.บ้านชายทุ่ง 16. ดญ.เพ็ญพิชชา ใจดี รร.อนุบาลชุมพลบุรี 17. ดญ.กนกนวล แก้วหอม รร.บ้านชุมพลบุรี 18. ดช.ปุญอนันต์ โสรัตน์ รร.บ้านชุมพลบุรี 19. ดช.ธนกฤต ควรมี รร.บ้านขามโพนทัน 20. ดญ.อธิชนันท์ มั่นคง รร.บ้านนาศรีสุข 21. ดช.ณัฐภัทร โลนุช รร.บ้านอาพืด 22. ดญ.อภิษฎา พลอยงาม รร.บ้านหนองเท