เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
→รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
→พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
→พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
→พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
→พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
→พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
→พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
→พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
→พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
→พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
→พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
→พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
→พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
→กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561