เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

การดำเนินงาน

- แผนพัฒนาการศึกษา 2562 -2565 - แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประะจำปี 2564 - ผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาการศึกษา 2564 - แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประะจำปี 2564 - แผนการเบิกจ่ายงบพัฒนาการศึกษา 2564 - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การปฏิบัติงาน

- กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ - กลุ่มตรวจสอบภายใน - กลุ่มนโยบายและแผน - กลุ่มบริหารงานบุคคล - กลุ่มกฎหมายและคดี

การให้บริการ

- รายงานสถิติการให้บริการด้านต่างๆ ของหน่วยงาน - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 - ขั้นตอนการให้บริการ กลุ่มอำนวยการ