เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

รายงานแผนผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 - รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่ - รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 จากระบบ eMENSCR

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ก.ย.2563) - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564