เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง “To be the first”

พันธกิจ (Mission)


1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียน ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน

2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่เน้นการมีส่วนร่วม และบูรณาการการจัดการศึกษา

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มืออาชีพ


ยุทธศาสตร์ (Strategy)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มียุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ดังนี้

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

3. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ