เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

โทรศัพท์ : 081-9556877

อีเมล : [email protected]

นายอรรถพล ชาติรัมย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

โทรศัพท์ : 081-725-4250

อีเมล : [email protected]

นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

โทรศัพท์ : 095-532-6294

อีเมล : [email protected]

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

โทรศัพท์ : 081-9556877

อีเมล : [email protected]

นายกล้าณรงค์ ศรีโชติ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ : 044-599-270

อีเมล : [email protected]

นางสาวสุกัญญา มาลีหวล

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 094-508-6217

อีเมล : [email protected]

นายวิชัย ทองจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์ : 088-705-8696

อีเมล : [email protected]

นางอัญชลี นามพรหม

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ : 081-966-8755

อีเมล : [email protected]

นายเกษี โคตรพันธ์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ : 089-949-6475

อีเมล : [email protected]

นางประภาพร ทองจันทร์

รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทรศัพท์ : 089-281-3209

อีเมล : [email protected]

นางอมรรัตน์ ศรีวิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : 093-945-4451

อีเมล : [email protected]

นางวิชุดา คล้ายแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : 090-298-4965

อีเมล : [email protected]

นายสมบูรณ์ สุขเพิ่้ม

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

โทรศัพท์ : 0819991540

อีเมล : [email protected]

นางพัชรนันท์ ถาดทอง

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 081-725-6081

อีเมล : [email protected]