เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

โทรศัพท์ : -

อีเมล : -

นายอรรถพล ชาติรัมย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

โทรศัพท์ : -

อีเมล : -

นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

โทรศัพท์ : -

อีเมล : -

นายเทวัน พอใจ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

โทรศัพท์ : -

อีเมล : -

นายกล้าณรงค์ ศรีโชติ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ : -

อีเมล : -

นางสาวสุกัญญา มาลีหวล

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ : -

อีเมล : -

นายวิชัย ทองจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์ : -

อีเมล : -

นายเมธี เชี่ยวนิกร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ : -

อีเมล : -

นางอัญชลี นามพรหม

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ : -

อีเมล : -

นายเกษี โคตรพันธ์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ : -

อีเมล : -

นายอัษฏางค์ ศรีอรห์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทรศัพท์ : -

อีเมล : -

นางอมรรัตน์ ศรีวิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : -

อีเมล : -

นางวิชุดา คล้ายแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : -

อีเมล : -

นายติณณภพ จำปาหอม

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

โทรศัพท์ : -

อีเมล : -

นางพัชรนันท์ ถาดทอง

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : -

อีเมล : -