• facebook
  • twitter
  • linkin
  • technorati
  • myspace

กลุ่มอำนวยการ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

Team Image

นาย กล้าณรงค์   ศรีโชติ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

Team Image

นางสาวสังวาล   สมัญญา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

Team Image

นางสาวมัสนี   บาดง

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

Team Image

นางนีรชา   แป้นแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Team Image

นายอานนท์   พากเพียร

ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3

Team Image

นายนำพล   คุณนาม

ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3

Team Image

นายพิชัย   ยงรัมย์

ช่างไฟฟ้าชั้น 3

Team Image

นางทิพวรรณ   นาเมืองรักษ์

พนักงานพิมพ์ดีด

Team Image

นางสาววิจิตรา   มานิตย์

พนักงานธุรการ

Team Image

นายอนุชา   สำเภาพล

พนักงานธุรการ

Team Image

นางธนิฏฐา   ใหม่วงศ์

พนักงานธุรการ

Team Image

นายสุทัศน์   สุขสวัสดิ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

Team Image

นางบุญเทียบ   ชุมศรี

พนักงานทำความสะอาด

Team Image

นายจักพันธ์   ใหม่วงศ์

พนักงานขับรถยนต์

Team Image

นายเจนพจน์   สารนาเรียง

พนักงานขับรถยนต์

Team Image

นายเจษฎา   หวังสุข

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ