เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

กาชาด จ.สุรินทร์มอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่นักเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2

+

 2021-09-10 15:41:03

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ที่บริเวณลานจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วย นางวิชุดา คล้ายแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาด ซึ่งได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่นักเรียนที่มีความตั้งใจใฝ่ศึกษามีความประพฤติดี แต่ครอบครัวมีฐานะยากจน ให้แก่นักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้รับจัดสรรเงินทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 13 ทุน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 7 ทุน

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID -19

+

 2021-09-10 15:06:01

นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้มอบหมาย นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กาศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ลงพื้นที่เพื่อไปมอบเงินกองทุนเพื่อสงเคราะห์นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุและอุบัติภัย จำนวน 7,000 บาท เพื่อนำไปซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID -19 ตามมาตรการคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 3533/2564, คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 3581/2564 และคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 3582/2564 เรื่อง ปิดหมู่บ้านและห้ามเข้า-ออกหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว มีคำสั่งห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกเป็นการชั่วคราว ดังต่อไปนี้ - หมู่บ้านแท่น หมู่ที่ 5 ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน2564 – 14 กันยายน 2564 - หมู่บ้านท่าศิลา(คุ้มหน้าวัดสว่างอุดมท่าศิลา) หมู่ที่ 5 และหมู่บ้านท่าวังหิน หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน2564 – 15 กันยายน 2564 - หมู่บ้านไทรงาม หมู่ที่ 14 ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน2564 – 8 กันยายน 2564 เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมาก ทำให้หมู่บ้านดังกล่าว ขาดแคลนเครื่องอุปโภคและบริโภค ซึ่งเป็นนักเรียนในสังกัดจำนวน 138 คน ที่ได้รับผลกระทบจากปิดหมู่บ้านในครั้งนี้

อ่านต่อ

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในช่วงระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน)

+

 2021-09-10 15:05:03

วันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมเมืองแก้ว นายณรงศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ในฐานะประธานกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นายประศาสตร์ ร่วมเกล้า กรรมการและเลขานุการ นายคำแหง วงศ์ฉลาด กรรมการและเลขานุการ และนายเกษี โครตพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ รับการประเมินสัมฤทธิผลการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในช่วงระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เข้ารับการประเมิน จำนวน 6 คน

อ่านต่อ

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในช่วงระยะเวลา 1 ปี(รอบ 6 เดือน) ในสังกัด

+

 2021-09-10 15:04:14

วันที่ 6 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมเมืองแก้ว นายณรงศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ในฐานะประธานกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นายประยุทธ เขียวแก้ว กรรมการ นายสมเกียรติ ประทีปรัมย์ กรรมการและเลขานุการ นายคำแหง วงศ์ฉลาด กรรมการและเลขานุการ และนายเกษี โครตพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ รับการประเมินสัมฤทธิผลการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในช่วงระยะเวลา 1 ปี(รอบ 6 เดือน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เข้ารับการประเมิน จำนวน 12 คน

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูปฐมวัย TO BE THE FIRST สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 เรื่อง กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสมอง สำหรับเด็กปฐมวัยสู่ชีวิตที่สำเร็จในศตวรรษที่ 21 ให้กับครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด

+

 2021-09-10 14:25:31

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมเมืองแก้ว นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูปฐมวัย TO BE THE FIRST สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 เรื่อง กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสมอง สำหรับเด็กปฐมวัยสู่ชีวิตที่สำเร็จในศตวรรษที่ 21 ให้กับครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยกำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน จัดประชุมปฏิบัติการออนไลน์รูปแบบ Zoom Cloud Meeting ซึ่งมีทีมวิทยากรประจำหลักสูตรปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้ความรู้ความเข้าใจในครั้งนี้

อ่านต่อ

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ตรวจสอบสภาพความเสียหาย ของอาคารเรียน โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งประสบวาตภัย

+

 2021-09-10 14:22:54

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอรรถพล ชาติรัมย์ รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สพป.สุรินทร์เขต 2 ร่วมตรวจสอบสภาพความเสียหาย ของอาคารเรียน โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งประสบวาตภัย เมื่อคืนวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 21.00น. สร้างความเสียหายแก่อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประชุม ทั้งนี้ได้มอบแนวทางการซ่อมแซมเบื้องต้น และร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้

อ่านต่อ

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Join Zoom Meeting

+

 2021-07-30 12:26:19

วันนี้ (30 ก.ค.64) ที่ห้องประชุมคชสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายอรรถพล ชาติรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/งานทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จากนายอัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสนิท แย้มเกสร รองเลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Join Zoom Meeting โดยในที่ประชุมได้มอบนโยบายการดำเนินการตามมติ ครม. โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ ใน 3 มาตรการ - มาตรการที่ 1 ลดค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้- มาตรการที่ 2 การขอความร่วมมือให้กลุ่มโรงเรียนเอกชน- มาตรการที่ 3 เป็นการลดช่องว่างการเรียนรู้ และลดผลกระทบด้านความรู้ที่ขาดหายไป นอกจากนี้ได้มีการวัดประเมิลผลนักเรียนในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมด้วยการประเมินผลจัดการเรียนการสอนของครูในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการดูแลสุขภาพของครูและนักเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

อ่านต่อ

โครงการพัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ( SAP To The Best Practces)

+

 2021-07-29 15:33:46

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ( SAP To The Best Practces) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2564 โดยมี นายอรรถพล ชาติรัมย์ รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไปสง รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครูในสังกัด เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วางแผน และร่วมดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จนแล้วเสร็จ

อ่านต่อ

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ดำเนินการโครงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2564

+

 2021-07-23 09:07:53

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ดำเนินการโครงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมลานจามจุรี โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในพิธี เพื่อปลูกฝังจิตสำนักนึกให้บุคลากรของสำนักงานเขต มีคุณลักษณะ ๕ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตอาสาและอยู่อย่างพอเพียง และยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ในปีงบประมาณ 2564 ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มมากขึ้น

อ่านต่อ