เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ช่วย ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

+

 2022-06-24 15:26:55

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ช่วย ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยมี นายอรรถพล ชาติรัมย์ นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง นายเทวัน พอใจ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วยนายกสมาคมผู้บริหารและครู ประธานเครือข่ายโรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อพัฒนา เพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ เจตคติ การประพฤติตนเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพครู พัฒนาบคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ให้ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมอุบลกอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการติดตามนโยบาย จุดเน้น ของ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่13 ผ่านระบบออนไลน์(zoom)

+

 2022-06-24 15:21:30

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 , นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ,นายเทวัน พอใจ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 , ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการติดตามนโยบาย จุดเน้น ของ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่13 ผ่านระบบออนไลน์(zoom) โดยมี ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษา สพฐ.ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นประธานการตรวจติดตาม เพื่อให้ข้อเสนอแนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นฯ สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด อำเภอชุมพลบุรี ณ โรงเรียนบ้านกระเบื้อง

+

 2022-06-24 15:17:17

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เดินทางตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด อำเภอชุมพลบุรี ณ โรงเรียนบ้านกระเบื้อง ตำบลกระเบื้อง เครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี 2 โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 พร้อมมอบกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565

อ่านต่อ

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เดินทางตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด อำเภอชุมพลบุรี ณ โรงเรียนบ้านระหาร

+

 2022-06-24 15:10:27

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เดินทางตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด อำเภอชุมพลบุรี ณ โรงเรียนบ้านระหาร ตำบลชุมพลบุรี ในการตรวจสอบความเสียหายของอาคารเรียน ป1 ฉ เนื่องจากประสบวาตภัย เมื่อปี 2563 แต่อาคารเรียนยังไม่ได้รับการซ่อมแซมให้สมบูรณ์ ทำให้โรงเรียนประสบปัญหาด้านการขาดแคลนห้องเรียน ที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนโอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน พร้อมมอบกำลังใจให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในภาคเรียนที่1/2565

อ่านต่อ

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด อำเภอชุมพลบุรี

+

 2022-06-24 15:06:03

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เดินทางตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด อำเภอชุมพลบุรี ณ โรงเรียนบ้านตั้งใจ ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี ในการนี้ ร่วมประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารในเครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี 3 ในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2565 และมอบกำลังใจแก่ทีมแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในการเข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักแก่นักเรียน พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมชมอาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งเป็นอาคารเรียน ขนาด 3 ห้องเรียน ที่ใกล้จะแล้วเสร็จ ทำให้สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนให้พอเพียงมากยิ่งขึ้น

อ่านต่อ

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

+

 2022-06-24 15:01:22

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เดินทางตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด อำเภอชุมพลบุรี ณ โรงเรียนบ้านสายสนอง ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี ในการนี้ ร่วมประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารในเครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี 3 ในการร่วมกันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็กของเครือข่ายโรงเรียน อันเป็นการสร้างโอกาส สร้างคุณภาพและสร้างคุณธรรม ตามนโยบาย 3 สร้าง ของสำนักงานเขต มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านต่อ

สพป.สุรินทร์เขต 2 จัดประชุมสมาคมลูกจ้างส่วนราชการในสังกัด ร่วมจับมือพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2565

+

 2022-06-24 14:57:38

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมสมาคมลูกจ้างส่วนราชการ สพป.สุรินทร์ เขต 2โดยมีนายเกษี โคตรพันธ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนายทนง คงเจริญ นายกสมาคม นำสมาชิกลูกจ้างประจำส่วนราชการในสำนักงานเขต ร่วมชื่นชมยินดี พบปะ และรับฟังนโยบาย พร้อมมอบกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เต็มความสามารถ ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้กำกับลูกเสือ ประจำปี 2565

+

 2022-06-24 14:52:58

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้กำกับลูกเสือ ประจำปี 2565 จัดโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ซึ่งมีคณะครูผู้เข้าร่วมโครงการ ในรุ่นที่ 2 จากอำเภอชุมพลบุรี ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้กำกับลูกเสือ ประจำปี 2565

+

 2022-06-24 14:43:07

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้กำกับลูกเสือ ประจำปี 2565 จัดโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยมีนายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน ในครั้งนี้มีคณะครูผู้เข้าร่วมโครงการ ในรุ่นที่ 1 จากอำเภอรัตนบุรี และอำเภอโนนนารายณ์ (เครือข่ายโนนนารายณ์ 1) ณ หอประชุม โรงเรียนรัตนวิทยาคม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

อ่านต่อ